Which is the birth place of Sri Shankaracharya?

Which is the birth place of Sri Shankaracharya?
[A]Paravur
[B]Kaladi
[C]Thrissur
[D]Kasaragodu

[B]Kaladi