Which among the following river does not flow from east to west?

Which among the following river does not flow from east to west?
[A]Tapti
[B]Narmada
[C]Krishna
[D]Mahi

Narmada