Where is Hazur Sahib Gurudwara in Maharashtra?

Where is Hazur Sahib Gurudwara in Maharashtra?
[A]Nanded
[B]Pune
[C]Nagpur
[D]Mumbai

[A]Nanded