The most famous dance of Karnataka is ___:

The most famous dance of Karnataka is ___:
[A]Kuchupudi
[B]Bharatanatyam
[C]Yakshagana
[D]Kolattam

Yakshagana