Who has won the men’s singles title at the 2017 All England Open badminton championships?
[A] Liu Ying Goah
[B] Shi Yuqi
[C] Lu Kai
[D] Lee Chong Wei

Show Answer

Advertisement

Quiz Categories