List of Brahmans of Four Vedas

Edit
Rig-veda
Aitreya
kaushitaki
Samkhyana
Yajur-Veda
Kasthaka
kapilsthakatha
Maitrayani
Taitriya
Sam veda
Panchvisha
Shadvisha
Jaiminiya
Atharvaveda
Gopath

Leave a Reply