Who is the newly elected Chairman of Boao Forum for Asia (BFA)?
[A] Yasuo Fukuda
[B] Li Baodong
[C] Ban Ki-moon
[D] Zhou Xiaochuan
Click Here to Display Answer