The title ‘Mehboob -i-Illahi’ belonged to

[A] Shaikh Nizamuddin Auliya
[B] Shaikh Nasiruddin Mahmud
[C] Shaikh Hamiduddin Nagauri
[D] Khwaja Bakhtiyar Kaki

Show Answer

Advertisement

Quiz Categories