The title ‘Mehboob -i-Illahi’ belonged to
[A] Shaikh Nizamuddin Auliya
[B] Shaikh Nasiruddin Mahmud
[C] Shaikh Hamiduddin Nagauri
[D] Khwaja Bakhtiyar Kaki
Click Here to Display Answer