Who has become the first Indian woman to won 2016 Hero Women’s Indian Open tournament?
[A]Sharmila Nicollet
[B]Aditi Ashok
[C]Kishi Sinha
[D]Gauri Monga

Aditi Ashok
Indian Golfer Aditi Ashok has become the first Indian woman to won a Ladies European Tour title by clinching the Hero Women’s Indian Open 2016 at Gurugram, Haryana. She won a prize purse of $60,000.