[A]Kadamba
[B]Ashoka
[C]Amoghavarsha
[D]Pulikeshi

Ashoka