Who has won the 2017 women’s singles World Badminton championships (WBC)?

[A] Yihan Wang
[B] Nozomi Okuhara
[C] Hsiao Huan Chen
[D] Xin Okuhara

Show Answer

Advertisement